Financiering duurzame scholen

Een oplossing voor onderwijsgebouwen

In 2017 hebben we in Bouwstenen-verband een afwegingskader gemaakt voor renovatie of nieuwbouw van scholen en gekeken naar IHP’s vanuit de bedoeling. Een van de bedoelingen nu is het verduurzamen van de vastgoedvoorraad en te komen tot een wijkgerichte aanpak van energie-vraagstukken. Een hele opgave met bijbehorende verplichtingen (wetgeving) en kosten. Wie gaat dat betalen?

 

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de financiering van dit alles. Er ligt oud zeer van de greep uit de gemeentekas. De huidige bekostiging via het Rijk is veel te laag om de bestaande gebouwen te verduurzamen en de regels zijn te complex.  We hebben al een hele tijd niets meer gehoord over de afspraken die VNG, PO- en VO-Raad met elkaar zouden maken rond renovatie/nieuwbouw en ook vanuit de Klimaattafels komen geen berichten over geld. Geld voor de extra investeringen; die niet uit het reguliere onderhoud betaald kunnen worden en zich niet terugverdienen. Geld om extra maatschappelijke doelen te realiseren.

 

De Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van de ministers, concludeerde in de zomer van 2018, op basis van onderzoek, dat de lumpsum-financiering een goed systeem is. Wel zou de ingewikkelde rekenmethode die bepaalt hoeveel een schoolbestuur krijgt, aanmerkelijk moeten worden vereenvoudigd. Schoolbesturen worden verplicht beter te verantwoorden waar zij hun geld aan uitgeven. Op termijn levert dat nuttige informatie op (ook voor het aantonen van de tekorten), maar vooralsnog komen we daar niet mee vooruit. 

 

Het blijft lastig om lokaal extra geld vrij te maken. Wat er nu aan scholen wordt verduurzaamd en gebouwd is vaak te danken aan de persoonlijke drive en doorzettingsvermogen van betrokken huisvesters en bestuurders. Maar de opgave wordt groter en de oplossing lijkt nog steeds ver weg.

 

Tijd om partijen bij elkaar te brengen, de huidige stand op te maken en te zoeken naar een doorbraak.  

 

Wat halen?

Informatie over besprekingen tot nog toe.

Beeld van (on) mogelijkheden.

 

Wat brengen?

Meedenken met oplossingen.

 

Hoe?

  • Stand van zaken door diverse betrokkenen.
  • Inventariseren oplossingsrichtingen en wie te mobiliseren. 

 

Met wie?

  • Frans Rutjes, beleidsmedewerker VNG
  • Tanja van Nes, beleidsadviseur PO-Raad
  • Nico van Zuylen, senior beleidsadviseur VO-Raad
  • Arnout Huijnink, Senior beleidsmedewerker onderwijshuisvesting, Ministerie OCW
  • Marieke Prins, sectorhoofd Maatschappelijk Vastgoed en Sport, gemeente Eindhoven (gespreksleider)  
Tanja van Nes, PO-Raad Nico van Zuylen, VO-Raad Arnout Huijnink, ministerie OCW  
Frans Rutjes Tanja van Nes
Nico van Zuylen
Arnout Huijnink  Marieke Prins

 

Meer informatie

Delen: