Sessie Sturen op energieprestaties

Samen sturen op energieprestaties

De verduurzaming staat hoog op de Bouwstenen-agenda en daarom heeft het Bouwstenen-netwerk op 1 mei 2019 een bijdrage geleverd aan de Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

 

In deze bijdrage zijn diverse suggesties gedaan hoe we samen de schouders onder de realisatie van het Klimaatakkoord kunnen zetten; ieder vanuit zijn eigen drive en verantwoordelijkheid.

 

Eén van die voorstellen betreft het openbaar maken van het energiegebruik in de utiliteitsbouw, om te beginnen in de publieke sector. Waarom?

 • Energiebesparing is een publieke zaak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Feitelijk gebruik is de beste maat om op te sturen en te monitoren;
 • Het openbaar maken van het energiegebruik is de meest efficiënte basis voor samenwerking (beperkt de administratieve lastendruk);
 • En het lokt innovatie uit.

 

We hebben dit voorstel iets verder uitgewerkt en voorgelegd aan de VNG, PO-raad, VO-raad en de Rijksoverheid met het verzoek dit te overwegen als alternatief op de Informatieplicht (sturen op doelen in plaats van op middelen) en te gebruiken als basis voor lokale, regionale en landelijke monitors. De eerste reacties zijn positief.

 

Doel van deze sessie is te kijken of dit idee bij alle actoren bestuurlijk draagvlak geniet en met elkaar in gesprek te gaan over het vervolg.  

Wat halen?

Inzicht in de achtergronden van het voorstel, de mogelijkheden en het draagvlak hiervoor.

Wat brengen?

Tips en adviezen hoe dit bestuurlijk verder te brengen.

Hoe?

 • Presentatie aanleiding en voorstel
 • Korte pitches van bestuurders waarom zij het wel/geen goed idee vinden
 • Gesprek over hoe verder

Voor wie?

Deze sessie is voor bestuurders van gemeenten, scholen en corporaties.

Met wie?

 • Toon Buiting, Radboud Universiteit
 • Albert Vermuë, VNG
 • Meindert Smallenbroek, Ministerie van EZK
 • Marjolein Jansen, Kadaster
 • Moderator


Toon Buiting Albert Vermuë Meindert Smallenbroek Marjolein Jansen

Meer informatie

 • Bijdrage van Bouwstenen aan de (sectorale) routekaart maatschappelijk vastgoed